What is IWWIP?

What is IWWIP?

International Winter Wheat Improvement Program (IWWIP) is a joint program between the Government of Turkey, Ministry of Agriculture and Forestry, International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) and International Center for Agricultural Research in The Dry Areas (ICARDA). The Program main objective is to develop winter/facultative wheat germplasm for the region of Central and West Asia. IWWIP also facilitates the winter wheat germplasm exchange for the global breeding community. IWWIP was established in the mid-1980s by Turkey and CIMMYT to breed winter wheat. ICARDA joined in 1991 integrating facultative wheat breeding activities in Syria. The main IWWIP activities and the outcomes are:


  • IWWIP utilizes the diverse agro-climatic conditions of Turkey for breeding winter/facultative wheat varieties suitable for the region. The breeding activities are conducted at several research institutes of the General Directorate of Policy and Agricultural Research (Ministry of Agriculture and Forestry of Turkey).
  • The germplasm development targets both irrigated and dryland conditions. The advanced breeding lines are annually distributed to more than 100 cooperators in more than 50 countries. In addition, interested breeding programs submit their material to IWWIP for inclusion in international testing. IWWIP reserves the right to select the varieties or breeding lines for international distribution based on performance in Turkey.
  • The IWWIP and introduced germplasm are distributed through International Nurseries. There are two types of nurseries: observation nurseries distributed globally and comprising more than around 100 entries each. Small amount of seed is supplied for each entry (20 gr.) allowing for visual selection. Yield trials are normally distributed regionally and planted as replicated trials to obtain yield and other relevant data. The International Nurseries are distributed on request.
  • The germplasm developed by IWWIP has been utilized both as parents for crosses and directly as varieties. A total of 130 varieties originating from IWWIP were released in Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, and Uzbekistan. IWWIP-Variety List

IWWIP is funded by the Ministry of Agriculture and Forestry of Turkey and CRP WHEAT. The program is governed by the Steering Committee. Three coordinators from Turkey (Dr. Fatih Özdemir), CIMMYT (Dr. Beyhan Akın), and ICARDA (Dr. Mesut Keser) provide technical leadership. The day-to-day operations are managed by CIMMYT-ICARDA office in Ankara.

IWWIP Nedir?

Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı (IWWIP), Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT) ve Uluslararası Kuru Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi'nin (ICARDA) ortaklaşa yürüttüğü bir programdır. Programın ana amacı Orta ve Batı Asya bölgeleri için kışlık/fakültatif buğday genetik materyalleri geliştirmektir. IWWIP ayrıca Dünya'daki ıslah programları arasında kışlık buğday genetik materyalinin değişiminde yardımcı olmaktadır. IWWIP 1980'lerin ortasında Türkiye ve CIMMYT tarafından kışlık buğday ıslahı için kurulmuştur. ICARDA Suriye'deki fakültatif buğday ıslah aktivitelerini entegre ederek 1991 yılında dahil olmuştur. IWWIP'in ana aktiviteleri ve sonuçları:


  • IWWIP bölge için uygun kışlık/fakültatif buğday çeşitlerinin ıslahı için Türkiye'nin farklı agro-klimatik koşullarından yararlanmaktadır. Islah çalışmaları Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı pekçok enstitüde yürütülmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı).
  • IWWIP hem sulu hem de kuru koşullar için genetik materyal geliştirir. Geliştirilmiş ıslah hatları 50'den fazla ülkede işbirliği yapılan 100'den fazla kuruluşa yıllık olarak dağıtılmaktadır. Buna ilave olarak, ilgili ıslah programları kendi materyallerini uluslararası teste tabi tutmak için IWWIP'na göndermektedirler. IWWIP çeşit ve ıslah hatlarının Türkiye'deki performansına göre seçim ya da uluslararası dağıtım hakkını saklı tutar.
  • IWWIP ve introdüksüyon materyalleri uluslararası nörseriler olarak dağıtılmaktadır. iki farklı deneme vardır: Her biri yaklaşık 100'den fazla genotip içeren ve küresel olarak dağıtılan gözlem bahçeleri. Görsel seleksiyona imkan sağlayacak şekilde her bir genotip için az miktarda (20 gr.) tohum sağlanır. Verim denemeleri genelde bölgesel olarak dağıtılmakta ve amaca uygun verim ve diğer verileri elde etmek için tekrarlamalı olarak ekilmektedir. Uluslararası denemeler istek üzerine dağıtılmaktadır.
  • IWWIP tarafından geliştirilen genetik materyaller hem melezleme için ebeveyn olarak hem de direkt çeşit olarak kullanılmaktadır. IWWIP orijinli toplam 130 çeşit Afganistan, Ermenistan, Azerbeycan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan tarafından tescil ettirilmiştir. IWWIP-Çeşit Listesi

IWWIP Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve CRP tarafından finanse edilmektedir. Program yönetim kurulu tarafından sevk ve idare edilmektedir. Programa üç kordinatör tarafından, Türkiye (Dr. Fatih Özdemir), CIMMYT (Dr. Beyhan Akın) ve ICARDA (Dr. Mesut Keser), teknik liderlik sağlanmaktadır. Faaliyetler Ankara'da bulunan CIMMYT-ICARDA ofisi tarafından yönetilmektedir.